Initiatief Antonin Artaud

Contact details

Coördinator : Nicolaas Degroote

Overige informatie

Het INITIATIEF ANTONIN ARTAUD stelt 30 individuele appartementen ter beschikking in Brussel-centrum. Elk appartement is voorzien van een geïnstalleerde leefruimte, een keuken en een badkamer. Aanpassingent zijn mogelijk indien men beschikt over eigen meubelen. Het wonen in de grootstad legt specifieke accenten. De integratie in het maatschappelijk leven wordt maximaal nagestreefd: 

  • het gebruik van openbaar vervoer
  • de sociale omgeving met ruim aanbod van sociale en culturele activiteiten centra
  • nabijheid van winkels, de post, de bakker, de wasserette, …

Er is een SAMENWERKING met de DGGZ ANTONIN ARTAUD voor medische en psychologische begeleiding, ook gezien de bureau zich op hetzelfde adres bevinden. Het beschut wonen is ondergebracht in de VZW “Initiatief Antonin Artaud”. De samenwerking verbindt 3 groepen op gelijke wijze; de DGGZ Antonin Artaud, de IRIS-Ziekenhuizen Brugmann et Sint-Pieter en een derde partner; een groep personen uit de socio-culturele wereld, extern van de twee eerste partners. 

Basisconcept en methodiek

Op het verblijf in beschut wonen staat geen maximumduur. We willen niet mee ingaan op de dynamiek dat chronisch psychiatrische patiënten de voorziening dienen te verlaten als ze minder symptomen vertonen. We zijn ervan overtuigd dat huisvesting en omgeving een wezenlijk deel uitmaken van de reÏntegratie van deze cliënten in de maatschappij. 

Wij hanteren het zgn.rehabilitatiemodel dat een belangrijke pijler is van de sociale psychiatrie. 

Een mooie samenvatting van dit model vinden wij in het volgende citaat: “het creëren van een zo normaal mogelijk leef-, woon- en zorgmilieu, waarin mensen met psychiatrische problemen, gesteund en deskundig begeleid worden in hun ontwikkeling naar een, voor hen, optimaal niveau van persoonlijk, en sociaal functionneren” (R. Stockmans).

Bij opname van een bewoner stellen wij een geïndividualiseerd begeleidingsplan op. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Hiertoe baseren wij ons op volgende items: juridisch-financieel-huisvesting-dagelijks leven-dagactiviteiten-primaire groep-sociaal netwerk-fysieke en psychische gezondheid- medicatiegebruik-relatie begeleider en bewoner- betrokkenheid van andere hulpverleners-hoop geven. 

Samenwerkingsovereenkomsten met de sociale woonmaatchappijen Brusselse Woning en Lakense haard

Regelmatig stellen we personen die verblijven in het beschut wonen, voor om te verhuizen naar een sociale woning in hun omgeving. Hierbij kan de begeleiding die wordt geboden door de equipe gewoon voortgezet worden door dezelfde begeleiders. De begeleiding wordt voortgezet, de woonplaats verandert. Hierdoor kunnen we cliënten vooral veel goedkoper huisvesten waardoor ze hun vaak beperkte financiële middelen opnieuw aan andere dingen kunnen besteden. 

Eventueel in een latere fase kan de begeleiding worden beëindigd zonder dat dit betekend dat de cliënt opnieuw dient te verhuizen. We menen dat deze vorm vant het verlaten vant het beschut wonen, reëel bijdraagt tot integratie en rehabilitatie aan het tempo en de mogelijkheden van de cliënt. 

Deze werking is mogelijk dankzij conventies dei afgeslotenen werder met de Sociale Woonmaatschappijen Brusselse Woning en Lakense Haard. Deze instellingen stellen ons een aantal appartementen ter beschikking. Deze overeenkomsten houden eveneens in dat indien de begeleiding door de cliënt om welke reden dan ook wordt afgebroken, de cliënt kan blijven wonen waar hij woont. Het Initiatief Antonin Artaud krijgt dan een andere sociale woning ter beschikking. 

Intakeprocedure

Er zijn een aantal criteria die belangrijk zijn om in aanmerking te komen:

  • de motivatie om zelfstandig te wonen moet in belangrijke mate aanwezig zijn
  • er is een minimum aan zelfredzaamheid en autonomie noodzakelijk. Elke bewoner leeft in een eigen appartement en zal ook zelf moeten instaan voot het dagelijkse huishouden
  • de psychiatrische problematiek is gestabiliseerd waarbij een voltijdse ziekenhuisbehandeling niet meer nodig is
  • de kandidaat engageert zich voor een medische en/of psychologische begeleiding bij een psychiater naar keuze
  • toxicomanie en acute alcohol-afhankelijkheid zijn tegenindicaties. 

De kandidatuursprocedure omvat 3 gesprekken. Tweer ervan met de leden van het begeleidingsteam en één gesprek met de verantwoordelijke psychiater. Om een goede kans op slagen te geven is een grondige evaluatie van de noden, mogelijkheden en verwachtingen van en voor de kandidaat-bewoner belangrijk. In overleg tussen het team en de psychiater wordt een beslissing genomen.

De kostprijs

De kostprijs wordt bepaald afhankelijk van de basishuurprijs van het appartement. De verblijfsvergoeding zonder onkosten (electriciteit, gas, water en brandverzekering) is tussen +- 500€ en 600 €.

Permanentie

Er worden per week 3 permanentieblokken van telkens 3 uur voorzien: maandag 9u-12u, woensdag 13u-16u, vrijdag 9u-12u.

In geval van crisis of urgentie buiten de gewone kantooruren is er steeds iemand van de equipe bereikbaar via een GSM.

Antonin Artaud, Habitations protégées/Beschut Wonen
Contacteer ons
habitats18@skynet.be
Vind ons
Rue du Grand Hospice, 10 – 1000 Bruxelles

Zien op de kaart

Geassocieerde SPAD
PsyCot et Unmet Need